Marketing :
Got Questions? Write us!

Sprężone powietrze

akcesoria komputerowe

Sprężony gaz wydmuchiwany pod dużym ciśnieniem pozwala na usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc. Wysokiej jakości produkt do pielęgnacji sprzętu audio-video, elektromechanicznego, optycznego i mechaniki precyzyjnej!

Pierwszy produkt z linii akcesoriów do elektroniki użytkowej w ofercie E-SMART DIGITAL MEDIA S.A.!

Zastosowanie sprężonego powietrza

elektronika, audio-video, foto-optyka, mechanika precyzyjna, elektromechanika. Nie wstrząsać przed użyciem. Skrajnie łatwopalny aerozol.

Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. 

Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu nie palić podczas rozpylania. Chronić przed dziećmi. Przed czyszczeniem sprzętu wyjmij wtyczkę z sieci! Nie wstrząsać przed użyciem. Używać tylko w pozycji pionowej pojemnika. Producent nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania preparatu.